Friday, September 28, 2012

Меѓународен ден за слободен пристап до информации!ПРОБЛЕМ 

Информацијата е моќ.  На места каде што нема слободен пристап и не е достапна, корупциајта може да напредува.
Корумпираните лица можат да ги сокријат нивните активности зад ѕидот на тајноста, додека оние со привилегирани информации може да бараат мито за истата, на оние на кој им е потребна. Владите можат да ги  контролираат  или замолчат медиумите. Кога фактите не можат да се обелоденат ние нема да знаеме која е вистината.
Кога нашето право ДА ЗНАЕМЕ е одбиено, ние не можеме  да ги држеме политичарите на одговорност за она што го прават или кажуваат. Ние нема да знаеме за кого да гласаме кога ќе дојде време за избори. Ние сме блокирани од правилно  учество во политичкиот живот.Нашата доверба во политичарите може да пропадне.Ние нема да можеме да знаеме што всушност се случува.

РЕШЕНИЕ

Владите мора да бидат отворени за она што го прават и ние треба да бидеме сигурни  дека имаме пристап до таа информација.
Нашите закони мора да гарантираат пристап до информации. На овој начин можеме да  увидеме неправилни практики во области важни за сите нас, како што е вода, здравство и образование. Тие исто така овозможуваат да се провери дали и останатите закони се усогласени како што се јавната потрошувачка во изборните кампањи.
Глобалните анти-корупциски договори, како што е конвенцијата на ОН против корупцијата, потенцира колку е важен слободниот пристап до информациите и е утврдено она што е потребно.
Владите не треба само да се потпишшуваат на овие конвенции, тие треба да ги имплементраат. Наша улога е да провериме дали тие го правата тоа. Само тогаш можеме да бидеме сигурни дека нашето право да се знае  е исполнет.

Transparency International 

Monday, June 25, 2012

Политичкото финансирање и понатаму без контрола
По објавените извештаи на Државниот завод за ревизија и затвореноста на Владата во однос на објавувањето на Извештајот на ГРЕКО за усогласеност на Република Македонија со препораките усвоен на 56 Пленарно Собрание одржано во март оваа година, станува очигледно дека не постои потребната политичка волја за  ефикасна контрола над финансирањето во политиката.
Институциите кои по својата функција треба да вршат надзор и контрола, а по својата природа треба да бидат независни, какви што се Државниот завод за ревизија, Државната комисија за спречување на корупцијата и самите се впуштија во практика на селективност и свесно погрешно толкување на законите.

Доколку на ова се додаде и однесувањето на Јавното обвинителство кое во изборната кампања не препозна соодветна одредба од кривичниот законик за поведување на постапка во врска со списоците на лица кои под закана или врз основа на дадено ветување ветиле дека ќе гласаат за определена политичка партија, се наметнува впечатокот за не функционирање на системот за проверка и контрола и натамошно дерогирање на владеењето на правото.

Наместо тоа се создава систем на апсолутна власт кој го наметнува прашањето: Кој ќе ги контролира контролорите?

Дека за ова има потреба доволно ќе биде анализата на извештаите на Државниот завод за ревизија. 

Првичните заклучоци на Транспаренси Интернешнл Македонија се следните: 

o    Извештаите објавени од Државниот завод за ревизија за изборното финансирање не се во склад со законите и со стандардите за ревизијата 
o    Во своите констатации државните ревизори пропуштиле да ја остварат својата функција за надзор и контрола 
o    Ревизорите не ги повеле соодветните постапки кои би довеле до повикување на одговорност и санкционирање на одговорните во изборните кампањи.


Анализата на овие извештаи и понатаму ќе продолжи во рамки на втората фаза на проектот "КРИНИС - осветлување на парите во политиката"  каде посебно внимание ќе биде посветено на финансирањето на изборните кампањи.

Во услови на заробена држава или како што го нарековме „Само-одржлив систем на корупција„ позитивни промени во насока на обезбедување на функционална демократија и владеење на правото се можни единствено преку силно влијание од страна на невладиниот сектор, медиумите или меѓународните организации. 

Како што ни е познато, состојбата со медиумите веќе е оценета како загрижувачка, а граѓанскиот сектор се повеќе ја губи својата можност за влијание, остануваат меѓународните организации и нивните постапки за оценка на состојбите во поодделни области.
  
Во Извештајот од 46 Пленарно заседание на ГРЕКО усвоени се вкупно 13 препораки од кои 7 се однесуваа на Политичкото финансирање. Извештајот за усогласеност со овие препораки е усвоен во март оваа година. Според правилата на ГРЕКО овие извештаи се јавни документи, односно владите се тие кои треба да ги преведат на еден од официјалните јазици и да ги објават. ГРЕКО не може да го објави извештајот.

Ние се сомневаме дека владата одбегнува да го објави извештајот затоа што тој содржи неповолни оценки во однос на клучните прашања за независно тело за контрола, кое ќе има мандат, надлежност и доволно ресурси да спроведува про-активна и ефикасна суперревизија, истрага и спроведување на регулативата за финансирање на политиката. 

Државниот завод за ревизија според својата поставеност и дадениот мандат не ги задоволува овие барања. Уште повеќе, доколку се оценува практиката на постапување, Државниот завод за ревизија нецелосно ги практикува и дадените надлежности.

Другата слабост се механизмот за примена на санкциите и губењето на државните средства за политичките партии и организаторите на изборните кампањи.

Наспроти ова, Државниот завод за ревизија толерира незаконски однесувања на одговорните за организирање на изборни кампањи, толкува закони на начин со кој ги оправдува незаконитостите, наместо за тоа да поведе соодветни постапки, коментира работи за кои има законска обврска да донесе заклучок.

Со оваа прес конференција сакаме уште еднаш да укажеме за значењето на контролата над политичкото финансирање за создавањето на демократски политички амбиент, но и за намалување на политичката корупција и другите видови корупција поврзани со политиката, кои веќе ги зафаќаат размерите на системска корупција. 

Неефикасната контрола над политичкото финансирање овозможува создавање на спреги и влијанија кои дополнително го засилуваат синдромот на заробена држава и апсолутизам, наспроти демократија и владеење на правото.

Не објавувањето на Извештајот на ГРЕКО овозможува целосна нетранспарентност и недостапност за граѓаните на оценката за усогласеност со Препораките. Доколку таа оценка беше добра, се разбира дека ќе постоеше голем интерес да влезе во најновиот извештај на Европската Комисија.

Кога оценката не е добра интересот на власта е таа да не биде објавена. На тој начин оценката за усогласеноста со препораките на ГРЕКО која секогаш била значајна за оценка на прогресот на Република Македонија во борбата против корупцијата ќе биде сокриена и недостапна за Европската комисија, а уште позначајно, за граѓаните на република Македонија. 

ГРЕКО е тело на Советот на Европа кое презема активности за оценка на усогласеноста на државите со меѓународните стандарди за борба против корупцијата.
 
 
ТРАНСПАРЕНСИ ИНТЕРНЕШНЛ - МАКЕДОНИЈАВладата на РМ треба да го објави извештајот на ГРЕКО

Во извештаите на Државниот завод за ревизија (ДЗР) за финансирањето на политичките партии и трошењето на парите во изборните процеси содржана е забелешка за системски слабости и законски недоречености кои го отежнуваат соодветното остварување на новата законска функција на ДЗР како централен орган кој го контролира финансирањето на политиката. 

Во извештајот на Транспаренси Интернешнл за осветлувањето на парите во политиката содржани се препораки за: 1) проактивно објавување на финансиските извештаи од страна на политичките партии; 2) усвојување на детализирани обрасци за финансиското работење на политичките партии; 3) законска обврска за партиите и кандидатите за објавување на донорите; 4) спроведување и зајакнување на санкциите и 5) законска обврска за политичките партии да достават извештај за финансиското работење на барање на граѓаните.
 
 
Следејќи ги медиумските извештаи и изјавите на најповиканите институции како што се ДЗР и Државната комисија за спречување на корупцијата за неуредноста на трошењата на политичките партии и учесниците во изборите, со соодветни обраќања до Владата, до Собранието на Република Македонија и до Државниот завод за ревизија, укажувавме за обврските на овие институции да постапуваат по извештаите и да на соодветен начин ги известат граѓаните за мерките што ќе ги преземат за подобрување на системските слабости и законските недоречености. 

Во оваа смисла го прашавме г-дин Вељаноски дали Собранието на Република Македонија ќе закаже седница на која ќе се разгледуваат овие ревизорските извештаи и кои мерки ќе бидат преземени за надминување на слабостите. 

Во оваа прилика јавно ја прашуваме Владата зошто сеуште не го објавила Извештајот за усогласеноста на Република Македонија со препораките на ГРЕКО, усвоен во март оваа година? 

Препораките на ГРЕКО се однесуваа на надминување на сите погоре споменати слабости на системот за контрола на политичкото финансирање, а државата имаше време од 18 месеци за нивно исполнување.  

Поради ова ја повикуваме Владата на Република Македонија на својата прва наредна седница да донесе одлука за објавување на извештајот на македонски јазик, а Извештајот да го објави на својата веб страна и на веб страната на Министерството за правда.
 
 
ТРАНСПАРЕНСИ ИНТЕРНЕШНЛ – МАКЕДОНИЈА 
www.transparency.org.mk

            „КРИНИС Западен Балкан – осветлување на парите во политиката“  е регионален проект на Transparency International кој се имплементира во Албанија, Хрватска, Косово, Македонија и Србија.“

Транспаренси Интернешнл – Македонија е национален огранок на глобалната коалиција за борба против корупцијата Transparency International.

Monday, February 20, 2012

ВО ИНТЕРЕС НА ЗДРАВСТВО БЕЗ КОРУПЦИЈАЗаштитата на човековите права ратификувани од Република Македонија наспроти текстот на идниот Закон за Здравствена заштита или прашањето: дали новиот предлог за закон може да   даде стимул за дополнителна корупција во здравствениот сектор?

СРЕДСТВАТА ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ СЕ ОДТУЃУВААТ ОД ОСИГУРЕНИКОТ ВО МОМЕНТОТ КОГА ТОЈ НЕМА НИТУ МОЖНОСТ НИТУ ПРАВО ДА ИЗБЕРЕ ЛЕКАР ПО СВОЈ ИЗБОР, ЛЕКАР НА КОЈ МУ ВЕРУВА, ЛЕКАР НА КОЈ СЛОБОДНО ЌЕ МУ СЕ ДОВЕРИ, И ЛЕКАР НА КОЈ ЌЕ МУ ГО ПОВЕРИ СВОЕТО ЗДРАВЈЕ. ОВА ОСОБЕНО СЕ ОДНЕСУВА НА ЗДРАВСТВЕН ТРЕТМАН ВО СЕКУНДАРНАТА ИЛИ ТЕРЦИЈАЛНАТА (БОЛНИЧКА) ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА.
ОВА ОТУЃУВАЊЕ ЗНАЧИ СТИМУЛ ЗА КОРУПЦИЈАТА.

СПОРЕД ЧЛЕН 25 ОД ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО СТРАНСТВО, Службен весник на Република Македонија бр.105 од 01 Август 2011 година: „На осигуреното лице на кое му е одобрено лекување во една странска здравствена установа или приватна здравствена установи во Република Македонија, А ИСТОТО ЛЕКУВАЊЕ САКА ДА ГО ИЗВРШИ ВО ДРУГА УСТАНОВА ВО КОЈА ТРОШОЦИТЕ СЕ ПОВИСОКИ, НА ТОВАР НА ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ ПАЃА РАЗЛИКАТА НА ТРОШОЦИТЕ.
Осигуреното лице кое се лекувало во странска здравствена установа или приватна здравствена установи во Република Македонија, а кое не е упатено на лекување во согласност со одредбите на овој правилник нема право на надомест на трошоците од задолжителното здравствено осигурување.“


Во втората секција од Воведот во Предлог Закон за Здравствена Заштита под
наслов: „ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА“ предлагачот го посочува следното:
Установите кои ќе бидат дел од мрежата (на здравствени установи) ќе обезбедуваат здравствени услуги утврдени согласно потребите на граѓаните односно услугите опфатени со пакетот на здравствени услуги согласно со прописите за здравствено осигурување, под исти услови и по иста цена за сите осигурени лица. За граѓаните опфатени со задолжителното здравствено осигурување ова ќе значи дека во сите установи кои ќе бидат во мрежата, без оглед на тоа дали дејноста ја вршат врз основа на концесија или како јавни здравствени установи, ќе важи задолжителното здравствено осигурување (т.н.сини картони), без притоа да мора да доплаќаат надвор од законски дефинираната партиципација. ЗДРАВСТВЕНАТА ДЕЈНОСТ НАДВОР ОД МРЕЖАТА ЌЕ ЈА ВРШАТ ПРИВАТНИ УСТАНОВИ И СЕ ФИНАНСИРА САМО ОД ЛИЧНИ СРЕДСТВА НА ГРАЃАНИТЕ.

Новиот текст на законот ќе содржи:
„Никој не смее да го загрозува здравјето на другите“.
„Секој има право да ја остварува здравствената заштита со почитување на највисокиот можен стандард на човековите права и вредности, односно има право на физички и психички интегритет и на безбедност на неговата личност, како и на почитување на неговите морални, културни, религиозни и филозофски убедувања.“ 

НОВИОТ ТЕКСТ НЕ СОДРЖИ:
„ИНТЕРЕСИТЕ НА ДОБРОСОСТОЈБАТА НА ЧОВЕЧКОТО СУШТЕСТВО ЌЕ ПРЕОВЛАДУВААТ ВО ОДНОС НА ЕДИНСТВЕНИОТ ИНТЕРЕС НА ОПШТЕСТВОТО ИЛИ НАУКАТА“ односно “The interests and welfare of the human being shell prevail over sole interest of the society or science” – (Конвенција за заштита на човековите права и достоинство на човечко суштество во однос на примената на биологијата и
медицината: Конвенција за човекови права и биомедицината); Ратификација во Службен весник на Република Македонија бр.55 од 28 Април 2009 година.

КОРУПЦИЈА И НАТАМУ ЌЕ ИМА, ЗАТОА ШТО: „ЗДРАВСТВЕНАТА ДЕЈНОСТ НАДВОР ОД МРЕЖАТА ЌЕ ЈА ВРШАТ ПРИВАТНИ УСТАНОВИ И СЕ ФИНАНСИРА САМО ОД ЛИЧНИ СРЕДСТВА НА ГРАЃАНИТЕ.“ 
И ЗАТОА ШТО, 
САМО ОНИЕ КОИ ЈАВНОТО ЗДРАВСТВО НЕ УМЕЕ ДА ГИ ЛЕКУВА, МОЖАТ ДА СЕ КОРИСТАТ СО ПОГОДНОСТА ДА СЕ ЛЕКУВААТ ВО СТРАНСТВО, А ВСУШНОСТ ДА СЕ ЛЕКУВААТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА?
И ТОА СО МОЖНОСТ ДА ДОПЛАТАТ И ДА СЕ ЛЕКУВААТ ВО ПРИВАТНА УСТАНОВА ПО СВОЈ ИЗБОР.

Транспаренси Интернешнл - Македонија