Monday, February 20, 2012

ВО ИНТЕРЕС НА ЗДРАВСТВО БЕЗ КОРУПЦИЈАЗаштитата на човековите права ратификувани од Република Македонија наспроти текстот на идниот Закон за Здравствена заштита или прашањето: дали новиот предлог за закон може да   даде стимул за дополнителна корупција во здравствениот сектор?

СРЕДСТВАТА ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ СЕ ОДТУЃУВААТ ОД ОСИГУРЕНИКОТ ВО МОМЕНТОТ КОГА ТОЈ НЕМА НИТУ МОЖНОСТ НИТУ ПРАВО ДА ИЗБЕРЕ ЛЕКАР ПО СВОЈ ИЗБОР, ЛЕКАР НА КОЈ МУ ВЕРУВА, ЛЕКАР НА КОЈ СЛОБОДНО ЌЕ МУ СЕ ДОВЕРИ, И ЛЕКАР НА КОЈ ЌЕ МУ ГО ПОВЕРИ СВОЕТО ЗДРАВЈЕ. ОВА ОСОБЕНО СЕ ОДНЕСУВА НА ЗДРАВСТВЕН ТРЕТМАН ВО СЕКУНДАРНАТА ИЛИ ТЕРЦИЈАЛНАТА (БОЛНИЧКА) ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА.
ОВА ОТУЃУВАЊЕ ЗНАЧИ СТИМУЛ ЗА КОРУПЦИЈАТА.

СПОРЕД ЧЛЕН 25 ОД ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО СТРАНСТВО, Службен весник на Република Македонија бр.105 од 01 Август 2011 година: „На осигуреното лице на кое му е одобрено лекување во една странска здравствена установа или приватна здравствена установи во Република Македонија, А ИСТОТО ЛЕКУВАЊЕ САКА ДА ГО ИЗВРШИ ВО ДРУГА УСТАНОВА ВО КОЈА ТРОШОЦИТЕ СЕ ПОВИСОКИ, НА ТОВАР НА ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ ПАЃА РАЗЛИКАТА НА ТРОШОЦИТЕ.
Осигуреното лице кое се лекувало во странска здравствена установа или приватна здравствена установи во Република Македонија, а кое не е упатено на лекување во согласност со одредбите на овој правилник нема право на надомест на трошоците од задолжителното здравствено осигурување.“


Во втората секција од Воведот во Предлог Закон за Здравствена Заштита под
наслов: „ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА“ предлагачот го посочува следното:
Установите кои ќе бидат дел од мрежата (на здравствени установи) ќе обезбедуваат здравствени услуги утврдени согласно потребите на граѓаните односно услугите опфатени со пакетот на здравствени услуги согласно со прописите за здравствено осигурување, под исти услови и по иста цена за сите осигурени лица. За граѓаните опфатени со задолжителното здравствено осигурување ова ќе значи дека во сите установи кои ќе бидат во мрежата, без оглед на тоа дали дејноста ја вршат врз основа на концесија или како јавни здравствени установи, ќе важи задолжителното здравствено осигурување (т.н.сини картони), без притоа да мора да доплаќаат надвор од законски дефинираната партиципација. ЗДРАВСТВЕНАТА ДЕЈНОСТ НАДВОР ОД МРЕЖАТА ЌЕ ЈА ВРШАТ ПРИВАТНИ УСТАНОВИ И СЕ ФИНАНСИРА САМО ОД ЛИЧНИ СРЕДСТВА НА ГРАЃАНИТЕ.

Новиот текст на законот ќе содржи:
„Никој не смее да го загрозува здравјето на другите“.
„Секој има право да ја остварува здравствената заштита со почитување на највисокиот можен стандард на човековите права и вредности, односно има право на физички и психички интегритет и на безбедност на неговата личност, како и на почитување на неговите морални, културни, религиозни и филозофски убедувања.“ 

НОВИОТ ТЕКСТ НЕ СОДРЖИ:
„ИНТЕРЕСИТЕ НА ДОБРОСОСТОЈБАТА НА ЧОВЕЧКОТО СУШТЕСТВО ЌЕ ПРЕОВЛАДУВААТ ВО ОДНОС НА ЕДИНСТВЕНИОТ ИНТЕРЕС НА ОПШТЕСТВОТО ИЛИ НАУКАТА“ односно “The interests and welfare of the human being shell prevail over sole interest of the society or science” – (Конвенција за заштита на човековите права и достоинство на човечко суштество во однос на примената на биологијата и
медицината: Конвенција за човекови права и биомедицината); Ратификација во Службен весник на Република Македонија бр.55 од 28 Април 2009 година.

КОРУПЦИЈА И НАТАМУ ЌЕ ИМА, ЗАТОА ШТО: „ЗДРАВСТВЕНАТА ДЕЈНОСТ НАДВОР ОД МРЕЖАТА ЌЕ ЈА ВРШАТ ПРИВАТНИ УСТАНОВИ И СЕ ФИНАНСИРА САМО ОД ЛИЧНИ СРЕДСТВА НА ГРАЃАНИТЕ.“ 
И ЗАТОА ШТО, 
САМО ОНИЕ КОИ ЈАВНОТО ЗДРАВСТВО НЕ УМЕЕ ДА ГИ ЛЕКУВА, МОЖАТ ДА СЕ КОРИСТАТ СО ПОГОДНОСТА ДА СЕ ЛЕКУВААТ ВО СТРАНСТВО, А ВСУШНОСТ ДА СЕ ЛЕКУВААТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА?
И ТОА СО МОЖНОСТ ДА ДОПЛАТАТ И ДА СЕ ЛЕКУВААТ ВО ПРИВАТНА УСТАНОВА ПО СВОЈ ИЗБОР.

Транспаренси Интернешнл - Македонија

No comments:

Post a Comment